Change the language English

Zakres działań

Doświad­cze­nie w kre­owa­niu obrazu 3D oraz sze­ro­kie wspar­cie pro­jek­towe pozwa­lają nam osią­gać dosko­nałe rezul­taty. Nasza oferta obej­muje usługi z zakresu two­rze­nia wizu­ali­za­cji: archi­tek­to­nicz­nych, wnętrz i wzor­nic­twa oraz animacji.

oferta | zakres działań

Wizualizacje architektoniczne

Wizualizacja 3D jest obecnie podstawowym narzędziem prezentacji i promocji architektury. Dzięki niej, model budynku, zagospodarowanie terenu lub wnętrze mogą zostać przedstawione klientowi przed realizacją inwestycji. Więcej

Projekt wizualizacji architektonicznej - Kompleks hotelowo biurowy

Wizualizacje wnętrz

Wykonujemy wizualizacje wszelkiego rodzaju wnętrz: mieszkalnych, publicznych, komercyjnych. Przygotowujemy prezentacje gotowych projektów, jak również samodzielnie aranżujemy przestrzenie na potrzeby przedstawienia obiektów architektonicznych lub wzornictwa. Więcej

Projekt wizualizacji wnętrz - Apartament otwarty II

Wizualizacje produktu

Wizu­ali­za­cja pro­duktu sta­nowi metodę pre­zen­ta­cji i reklamy asor­ty­mentu oraz tech­no­lo­gii firmy. Narzę­dzie to pozwala zaosz­czę­dzić czas i nakłady finan­sowe zwią­zane z orga­ni­za­cją sesji zdję­cio­wych oraz daje więk­sze moż­li­wo­ści przy wytwa­rza­niu, wdrażaniu i promocji nowych produktów. Więcej

Projekt wizualizacji mebli - Sofa penaut

Animacje

Oferujemy szeroki wachlarz usług w ramach tworzenia animacji 3D. Wykonujemy animacje obiektów architektonicznych, produktów oraz procesów technologicznych. Więcej

Projekt animacji 3D - wizualizacje architektoniczne

Postprodukcja obrazu

Ostat­nim eta­pem prac nad wizu­ali­za­cją lub ani­ma­cją jest post­pro­duk­cja obrazu. Uzy­skany w pro­ce­sie ren­de­ro­wa­nia mate­riał pod­da­wany jest obróbce graficznej. Więcej

Projekt wizualizacji produktu - Lampy