Change the language English

Misja

Misją Visu­al­side jest reali­za­cja wizji Klienta w trój­wy­mia­ro­wej przestrzeni oraz wywo­ła­nie u odbiorcy pożą­da­nej reakcji emo­cjo­nal­nej. Odpowiednie, atrakcyjne przed­sta­wie­nie archi­tek­tury, wnętrz czy pro­duk­tów korzystnie wpływa na kształ­to­wa­nie wizerunku firmy oraz znacznie przy­spie­sza zwrot z inwestycji.

visualside | studio

Nasze
kompetencje

Trafne komunikaty wizualne projektujemy w oparciu o plan marketingowy oraz strategiczne cele inwestycji. Łącząc kompetencje trzech jednostek projektowych, kompleksowo realizujemy zadania procesu kreatywnego. Rozpoczynając od analizy założeń oraz strategii inwestycji, poprzez koncepcję i projektowanie elementów takich jak: wnętrza, architektura i wzornictwo, nasze działania prowadzą do uzyskania optymalnego przekazu w postaci wizualizacji bądź animacji.

Do wyko­ny­wa­nych przez nas zadań pod­cho­dzimy w spo­sób kre­atywny, zwra­ca­jąc szcze­gólną uwagę na pre­cy­zyjne odwzo­ro­wa­nie prze­strzeni i arty­styczny wymiar reali­zo­wa­nych projektów. Ponadto, przy współ­pracy z biu­rem architektonicznym Espace, ofe­ru­jemy wyko­ny­wa­nie pro­jek­tów aran­ża­cji wnętrz, obiektów kubaturowych i zago­spo­da­ro­wa­nia terenu, na potrzeby wizu­ali­za­cji i animacji.

visualside | nasze kompetencje

Zespół

Visu­al­side tworzy grupa kre­atyw­nych osób, doświad­czo­nych w two­rze­niu grafiki 3D na potrzeby rynku archi­tek­to­nicz­nego i wzorniczego.

visualside | zespół

Łączymy estetyczny zmysł artysty, wyczucie przestrzeni oraz umie­jęt­no­ści pro­jek­towe z wiedzą techniczną. Pragnąc uzyskać jak naj­lep­sze rezultaty, kładziemy duży nacisk na pro­ce­s post­pro­duk­cji obrazu. Poszu­ku­jemy nowych dróg rozwoju zdobywając wiedzę na temat inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, co pozwala nam stale poszerzać naszą ofertę.

Grupa Strategiczno-Projektowa EBV

Visu­al­side jest częścią grupy strategiczno-projektowej EBV, zrze­sza­ją­cej trzy spe­cja­li­styczne marki dzia­ła­jące na różnych polach pro­jek­to­wa­nia. Dzięki gru­pie, jed­nostki wcho­dzące w jej skład mogą w syner­gii two­rzyć kom­plek­sowe roz­wiąza­nia, łączące pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tury i wzor­nic­twa, z pro­jek­to­wa­niem toż­sa­mo­ści marki, wsparte dzia­ła­niami z zakresu two­rze­nia obrazu i ani­ma­cji 3D.

visualside | grupa EBV

Wie­lo­po­zio­mowa współ­praca trzech pod­mio­tów daje moż­li­wość two­rze­nia spój­nych kon­cep­cji, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie pełną kon­trolę przy­dzie­lo­nych zadań oraz nie­za­kłó­cony prze­pływ infor­ma­cji. W ramach grupy, dzia­ła­nia stu­dia Visu­al­side wsparte są wie­dzą i kom­pe­ten­cjami pro­jek­tan­tów innych specjalności.